Avia Collegesta lennonjohtajaksi

Avia College
Finavian Avia Collegen oppimiskeskus sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasema-alueella. Avia College muodostuu neljästä koulutusyksiköstä ja niitä tukevasta palveluyksiköstä.
Avia College tarjoaa korkeatasoista toisen asteen koulutusta erilaisiin ilmailuammatteihin aina pelastus- ja kunnossapitohenkilöstön kursseista lennonjohtajien ja turvatarkastajien koulutuksiin. Tässä artikkelissa keskitytään lennonjohtajan koulutusammattiin.

Lennonjohtajan työnkuva

Lennonjohtaja työpaikallaan Helsinki-Vantaan tornissa

Lennonjohtajan vastuulla on lentoliikenteen sujuvuus: se että lentokoneet nousevat ja laskevat turvallisesti ja täsmällisesti. Turvallinen ja luotettava ilmaliikennepalvelu muodostuu palveluketjuun osallistuvien saumattomasta yhteistyöstä.Lennonjohtopalveluita annetaan siviili- ja sotilasliikenteelle sekä harrasteilmailulle eri puolella Suomea. Ilmaliikennepalveluja ovat lennonjohto-, ilmaliikenteen neuvonta-, lentotiedotus- ja hälytyspalvelu. Lennonjohtajan työtä tehdään yksin tai ryhmissä toimipaikasta riippuen.Suomessa työskentelee noin 300 lennonjohtajaa.
Uusia lennonjohtajia koulutetaan vuosittain 10-16. Lennonjohtajalla on mahdollisuus peruskoulutuksen jälkeen erikoistua esim. lähi-, lähestymis-, alue-, tarkkuuslähestymistutka-, lähestymisaluetutka- tai aluetutkalennonjohtajaksi. Hän voi myös hakeutua kouluttaja-, esimies- tai muihin erikoistehtäviin
Lennonjohtajakoulutus aloitetaan yleensä kerran vuodessa. Hakuprosessi kestää n. 8 kuukautta. Hakemisesta ilmoitetaan maan suurimmissa päivälehdissä ja Ilmailulaitoksen internet-sivuilla, josta voi myös tulostaa hakulomakkeen hakuajan alettua.

Valinta

Osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella kolmivaiheisiin valintakokeisiin.
Valintakokeen ensimmäinen vaihe, soveltuvuustestin I-osa, pidetään keväällä. Se sisältää matemaattista ja verbaalista lahjakkuutta, loogista päättelykykyä ja hahmottamiskykyä mittaavia tehtäviä.
Atk-pohjaisista kyky- ja persoonallisuusprofiilitesteistä koostuva soveltuvuustestin II-osa pidetään noin kuukausi ensimmäisen vaiheen jälkeen.
Valintakokeen kolmas vaihe järjestetään kesällä. Siihen sisältyvät englannin ja ruotsin kielten kokeet sekä hakijan henkilökohtaiset haastattelut.
Valintakokeissa hyväksytyksi tulleet hakijat kutsutaan huumetestit sisältävään ilmailulääkärin tarkastukseen ja heille tehdään turvallisuusselvityksistä annetussa laissa (177/2002) määritelty suppea turvallisuusselvitys.
Valintakokeen jokainen vaihe ja lääkärintarkastus ovat erikseen karsivia
Kustannukset
Lennonjohdon perustutkinnon opetus on opiskelijalle maksuton.
Koulutukseen sisältyvän lentokoulutusjakson lentotuntien kustannukset (noin 1 700 €) peritään kuitenkin opiskelijalta.
Lennonjohdon perustutkintoa varten on mahdollisuus saada toisen asteen ammatillisen tutkinnon edellyttämät opintososiaaliset edut.

Lennonjohtajakoulutuksessa lennetään myös simulaattoreilla lentäjän näkökulman aikaansaamiseksi

Valintakriteerit

Koulutuksen alkaessa edellytetään vähintään 20 vuoden ikää. Hakijalta tulee olla ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärää tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai ammatillisen opistotasoisen oppilaitoksen tutkinto. Hakijalla tulee olla myös suomen tai ruotsin kielen erinomainen taito Samoin toisen kotimaisen kielen taidon tulee olla hyvä. Englannin kielen osalta edellytetään niin ikään hyvää taitoa.
Lennonjohtajan lupakirjan edellyttämä hyvä terveydentila on määritelty Lentoturvallisuushallinnon ilmailumääräyskokoelmassa (ilmailumääräys PEL M4-1) ja yhteiseurooppalaisissa ilmailuvaatimuksissa (JAR-FCL 3, luokka 1).
Hakijat, joita pakollinen varusmiespalvelus koskee, täytyy ko. palvelus olla suoritettuna ennen koulutuksen alkua. Ikä koulutuksen alkaessa tulee olla vähintään 20 vuotta.
Kun hakijan pohjakoulutuksena on lukio/yo-tutkinto käytetään seuraavia valintakriteerejä:Keskiarvo vähintään 7,5. Matematiikan pitkä oppimäärä on oltava vähintään 7/C tai lyhyt oppimäärä vähintään 8/M. Englannin pitkä oppimäärä tulee olla vähintään 7/C ja lyhyt oppimäärä vähintään 8/M. Äidinkieleltä edellytetään vähintään 7/C -tasoa.
Kun hakijan pohjakoulutuksena on toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai ammatillisen opistotasoisen oppilaitoksen tutkinto käytetään seuraavia valintakriteerejä: Matematiikka vähintään H3, englanti vähintään H3 ja äidinkieli vähintään H3
Arvosanoissa otetaan huomioon myöhemmin suoritetut korotukset, merkittävät kurssikokonaisuudet em. aineissa tai opiskelu englanninkielisessä maassa. Jos hakijalla on pohjakoulutuksen lisäksi ylempi tutkinto, käytetään valintakriteerinä jälkimmäistä tutkintoa.
Kaikista opintokokonaisuuksista tulee olla todistusjäljennös hakemuksen liitteenä.
Valinnassa huomioidaan hakijan ilmailutausta, lentolupakirjat tai ilmailualan työkokemus.

Lennonjohdon tutkinto

Opetustilanteet vastaavat hyvin todellisuuttaLennonjohdon perustutkinto on 120:n opintoviikon (ov) laajuinen toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Opetusministeriön asetuksen 216/2001 mukaan tutkinto sisältää yhden koulutusohjelman: lennonjohdon koulutusohjelma. Tutkintonimikkeenä on lennonjohtaja.
Opinnot muodostuvat kolmesta osasta: yhteiset opinnot, ammatilliset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot.
Yhteiset ja vapaasti valittavat opinnot (yht. 30 ov) hyväksiluetaan ylioppilastutkinnolla tai aikaisemmilla opinnoilla toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Ammatilliset opinnot ovat kaikille pakollisia. Ne ovat 90 ov:n laajuiset ja niihin sisältyy 20 ov työssä oppimista. Opinnot jakaantuvat 30 opintoviikon laajuiseen lennon-varmistuspalvelun perusosaaminen –jaksoon, 20 opintoviikon ilmaliikennepalvelun perusosaaminen – jaksoon sekä 40 opintoviikon ilmaliikenteen johtaminen –jaksoon

Tutkinnon tavoitteet

Tutkinnon yleistavoitteena on alansa työtehtävät hallitseva ammattilainen, jolle on tärkeää turvallisuus, vastuullisuus, palvelualttius ja kustannustietoisuus. Hän on yhteistyökykyinen sekä ongelmanratkaisutaitoinen. Tutkinnon suorittaneella on lennonjohdon työn edellyttämä kielitaito (suomi/ruotsi, englanti) sekä sellainen tietotekniikan hallinta, että hän kykenee suoriutumaan hyvin teknistyvän alan työtehtävistä.
Perustutkinnon ja siihen sisältyvän käytännön harjoittelun hyväksytysti suorittanut voi hakea lennonjohtajan lupakirjaa Ilmailuhallinnon lupakirjajaostolta. Lupakirjaan merkitään eri lennonjohtotehtäviin oikeuttavat kelpuutukset. Kelpuutus myönnetään kutakin lennonjohtotehtävää ja -yksikköä varten erikseen. Tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia lähi- ja lähestymislennonjohtajana sekä jatkokoulutusvalmiudet alan muihin tehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet myös kansainvälisiin lennonjohdon tehtäviin.
Perustutkinnon ammatilliset opinnot perustuvat ICAOn (International Civil Aviation Organization) ja Eurocontrolin koulutusta koskeviin suosituksiin

Avia Collegen opintoja tukee hieno lennonjohtosimulaattori ja sen virtuaalinen ja todenmukainen liikenne.