Ilmailulinjalla opitaan tietoa soveltamalla

Simulaattorilla laskuun Helsinki-Vantaalle
Jos Vääksyn Yhteiskoulun Ilmailulinjan konseptin eri osioita tulisi laittaa tärkeysjärjestykseen, olisi tärkein niistä hyvän lukion kokonaismenestyksen turvaaminen opiskelijalle. Ilmailuun suoraan kytkeytyvät osiot tekevät tietenkin opintolinjasta ulkoisesti ilmailulinjan. Niiden merkitys voi kuitenkin aktivoitua vasta opiskelijan päästyä ilmailun ammatilliseen koulutukseen. Tähän asti ilmailuosioiden tehtävänä on ennen kaikkea motivoida opiskelijaa lukio-opintoihin kokonaisuutena.
Ilmailu- oppiaineen kurssien kokonaismäärä on kuusitoista. Lennonopettajien vetämiä perus-, syventäviä sekä omakustanteisia kursseja on kahdeksan ja lukion ”normaalien” opettajien vetämiä, aineenopetuksen soveltavia kursseja samoin kahdeksan.

Lennonopettajien vetämillä lukion kursseilla kaksi ensimmäistä kurssia ovat noin 76 oppitunnin laajuinen ilmailun perusteoriaa avaava kokonaisuus. Kolme seuraavaa syventävää kurssia perehdyttävät 114 oppitunnin laajuudella ammatillisessa koulutuksessa ja ammatissa vastaan tuleviin lento- ja lennonjohtomenetelmiin (hiukan oudon tuntuiset tuntiluvut selittyvät nykyisillä 75 minuutin oppimisrupeamilla, jotka artikkelissa on muutettu ”ennenvanhaisiksi” 45 minuutin oppitunneiksi). Näiden kurssien tarkoitus on luoda opiskelijalle vahva mielikuva ilmailun ammatillisesta koulutuksesta ja työskentelystä ilmailun ammateissa. Samoin perehdytetään ilmailun ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin ja hakuprosesseihin luentomuotoisesti sekä vierailuin. Kurssien rakenne perustuu paljolti tiedon soveltamisen kautta oppimiseen. Tavallaan lennetään ensin virtuaalilupakirjaa, jonka jälkeen siirrytään virtuaaliseen ammatilliseen ilmailukoulutukseen ja lopuksi ammattiin.

Arc:in kautta ILS -lähestymiseen EFHA opiskelijan henkilökohtaisella PC-simullaVaikka tässä virtuaalisessa ilmailukoulutuksessa kiinnitetäänkin huomio mahdollisimman oikeisiin metodeihin ja teoriatietoihin, on perimmäinen tarkoitus tuoda opiskelijalle esille, minkälaisia valmiuksia ja asenteita koulutus ja työ tulee edellyttämään. Vaikka keskeyttämisprosentti on erittäin pieni, on ne muutamat tulleet vaiheessa, jossa esimerkiksi lennetään mittaria ja harjoitellaan varsin vaativiakin eri lähestymismenetelmiä. Opiskelija on yksinkertaisesti huomannut ettei tämä syystä tai toisesta ole se mielikuvana ollut ilmailun ammatti.

Into lentämään on voimakas

Ilmailulinjan kahdessa luokassa kehitetään koko ajan realistista, sisäisessä verkossa toimivaa ilmatilaa keskeisenä tiedon soveltamisen menetelmänä. Syventävien opintojen erityiskäyttöön tarkoitettu pitkän kokeiluvaiheen jälkeen valmistuva kolmen pilotin ohjaamosimulaattori tulee palvelemaan nimenomaan lukion kursseina tapahtuvan lennonopetuksen perus- ja jatkokoulutusta.
Simulaatiomenetelmiä tullaan käyttämään yhä enemmän myös lupakirjaan tähtäävien lento-osien tehokkaana tukena. Virtuaalista lentämistä käytetään sekä eri lentokoulutusvaiheitten kertaamiseen että uusien toimintojen harjoitusvälineenä olennaisena osana lupakirjakoulutusta. Virtuaalisessa ilmatilassa voidaan tehokkaasti harjoittaa radioliikennettä, lentosuunnistusta ja lentämistä valvotussa ilmatilassa. Kiinteä yhteys lentokoulutukseen toimii esimerkiksi siten, että kaikki matkalennot suunnitellaan yksityiskohtaisesti säätietojen hankkimisesta lähtien ja lennetään tehdyn lentosuunnitelman mukaisesti virtuaalisessa ilmatilassa.
Lupakirjakoulutuksen lento-osat ja niitä tukevat täydentävät teoriat simulaatioharjoituksineen muodostavat uuden opetussuunnitelman mukaisesti kolmen kurssin eli 114 oppitunnin kokonaisuuden. Lento-osista voi valita harkinnan mukaan kevyen UPL (Ultra Pilot License) tai hiukan raskaamman LAPL(A) tai PPL (Privat Pilot License) vaihtoehdon.

Lennonopettaja Olli tekee mitä ilmeisimmin vahingossa oppilaan hommiaKaikki kolme ovat laajuudeltaan kaksi lukion kurssia. PPL(A):n ilmailuhallinnon edellyttämää laajempaa teoriaosuutta täydennetään tarvittaessa vielä erillisellä workshop- opiskelulla. Yksinlentovaiheeseen rajattu tutustumiskurssi muodostaa myös teoriaharjoituksineen kurssikokonaisuuden.
Näiden omakustanteisten kurssien osalta opiskelijalle tuodaan selkeästi esille niiden varsin marginaalinen merkitys hakuprosesseissa. Tästä huolimatta into lentämään on voimakas. Tällä hetkellä noin puolet valitsee kurssikokonaisuudet lento-osista.

Opiskelijan päästyä ammatilliseen koulutukseen voi myös lento-osilla olla myönteinen vaikutus niin lentäjän kuin lennonvarmistusalan koulutuksessa. Onhan lento-osat pyritty modifioimaan ammatillista koulutusta tukeviksi. Yleisemmin ajatellen hyvät perustiedot tulevasta opiskeltavasta alueesta vapauttavat potentiaalia syvempään ymmärtämiseen eli tasokkaampaan oppimiseen. Tähän olennaisesti liittyen on ilmailulinjan kehitystyössä kiinnitetty erityishuomio siihen, että ammatilliseen ydinosaamiseen liittyvät pienetkin asiat käsitellään ammatillisen koulutuksen näkökulmasta oikein. Tässä tieto-taito vuoropuhelu ammatillisen sektorin kanssa on tärkeää.
Lukion omien aineenopettajien voimin toteutetaan soveltavia Ilmailu- oppiaineen kursseja. Näillä kursseilla luodaan perustaa ammatillisen koulutuksen sisältöjen ymmärtämiselle sekä tuetaan ammateissa edellytettäviä valmiuksia ja ominaisuuksia. Näiden kurssien avulla rakennetaan myös motiivia ja perustaa ehkä keskeisimmälle tavoitteelle eli lukion hyvälle kokonaismenestykselle. Ilmailu- oppiaineen soveltavia kursseja on matematiikassa, englannin kielessä, fysiikassa, psykologiassa, maantiedossa, historiassa ja liikunnassa. Lisäksi valittavana on ilmailulinjan tiedotukseen valmentava äidinkielen, kuvataiteen ja tietotekniikan yhteinen kurssikokonaisuus.
Aineenopetuksen soveltavien kurssien opetussuunnitelmat on suunniteltu kiinteässä yhteistyössä ilmailun opettajien kanssa.

Koulutusputki lennonopettajaresurssia takaamaan

Mikko ja Samuli lennonopettajaputkessaPHIL ry:n yhteistyötahon, Blue Skies Aviation Oy:n myötä ilmailulinja vahvistaa olennaisesti siltaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välille. Näin saadaan myös useampi opettaja lennonopettajakoulutusta edellyttävien kurssien opettajaryhmään. Samoin turvataan näiden kurssien opetuksen ja kehitystyön jatkuvuutta sekä kurssien tarkoituksenmukaista sijoittamista lukujärjestykseen.
Vaikka ilmailulinjan päätähtäin on asetettu liikennelentäjän, lennonjohtajan ja sotilaslentäjän ammatilliseen koulutukseen, on aivan selvää, ettei tämä haave syystä tai toisesta toteudu kaikkien osalta. Harrastelentämisen alue on näin aina varteenotettavana vaihtoehtona myös ammatillisessa mielessä.

Osin tähän liittyen on lukion kursseina lupakirjan lentäneille rakennettu koulutusputki suoraan UL- lennonopettajaksi. Koulutusputki tarkoittaa lupakirjan suorittamisen jälkeistä koulutuksella tuettua lentämistä tiiviillä aikataululla. Käytännössä opettajaksi valmistuu kahden vuoden minimiajassa. Opiskelija ehtii siis parhaimmillaan lukioaikanaan valmistua lennonopettajaksi. Tiiviistä lentämisestä ja nuoresta iästä huolimatta voisi järjestelmän kuvitella tuottavan ihan mallikasta ainesta Suomen Urheiluilmailuopiston opettajakoulutukseen.  Koulutusputken avulla ilmailulinja ja Phil saavat tulevaisuudessa taattua lennonopettajaresurssinsa. Erityisen merkittävää ilmailulinjakonseptia ajatellen on se, että lennonopettajat ovat jatkuvan koulutuksen tuloksena kasvaneet oikeisiin metodeihin ja ennen kaikkea asenteisiin. Koulutettavinahan on pääsääntöisesti ilmailulinjalla opiskelevia nuoria.
Ja vaikka haave ilmailun ammatillisesta koulutuksesta toteutuukin, tarjoaa harrastelentäminen luonnollisesti upean vapaa-ajan harrasteen, jonka eri lajeissa voi edetä kilpailutasolle. Ilmailulinjalla tuetaankin voimakkaasti ilmailun eri harrastelajeihin tutustumista. 

Kehitystyön turvaaminen ja tiedotus

Asikkalan kunnassa ilmailulinjan merkitystä pidetään keskeisenä niin koko kunnalle ja sivistystoimelle kuin kunnan imagollekin. AIRekry- projektiin perustettiin edelleen toimiva, keskeisistä päättäjistä ja ilmailulinjan toimijoista muodostuva kehittämisen ohjausryhmä. Ryhmän sisältä, koulun ja Philin edustajista muodostettiin käytännön kehitystyöstä vastaava operatiivinen ryhmä.
Kehitystyön turvaamiseksi kunta on myöntänyt projektin jälkeen erillisen kehitysresurssin mahdollistamaan kehitystyöstä vastaavan henkilön päätoimisuuden.

Tiedotuksessa ja markkinoinnissa perille meno muodostaa ikuisen taistelukentän. Hienoillakaan websivuilla tai nettilehdillä ei ole merkitystä, jos ne eivät löydä oikeaa kohderyhmää. Toimivien tiedotusalustojen rakentaminen Facebookeineen, twittereineen, keskustelufoorumeineen on vaativaa. Tässä kamppailussa nuorten lukiolaisten osuus on erittäin olennainen. Ilmailulinjalla on suunniteltu myös erityiskurssit opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tiedotuksen ja markkinoinnin problematiikasta.

Philin asema lukio-opetuksen tuottajana säilyy ilmailulinjakonseptissa vahvana, vaikka kehitysvastuuta ja tiettyjä kurssikokonaisuuksia pyritäänkin siirtämään lukion omista opettajista muodostuvan ydinryhmän harteille. Philin näkökulmasta on tärkeää, että se pystyy keskittymään yhä enemmän sen ydinosaamiseen eli ilmailulinjan kursseina tapahtuvaan lentokoulutukseen ja ilmailun eri lajien harrastusedellytyksien parantamiseen osana ilmailulinjakokonaisuutta. Käytännön etu kasvavassa lukion omien opettajien opetusalueessa on esimerkiksi se, että tunnit voidaan sijoittaa tulevaisuudessa vapaammin lukujärjestyksen ”prime time” paikoille. Joka tapauksessa ilmailun tieto-taito alueella on perusvaatimuksena Philin ja sen yhteistyötahojen asiantuntemus ja käytännön kiinteä yhteistyö.