Ilmailu oppiaineen kurssit 1-16

 

IL1. Lentämisen teorian perusteet 1

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• saa mitattavan perus tietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista
• kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

• lennonteoria; aerodynamiikka
• lennonteoria; ohjausoppi
• lennonteoria; simulaatioharjoitukset
• ilmailun säädökset
• sääoppi

Kurssin arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset kokeet ja harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.

IL2. Lentämisen teorian perusteet 2

Opiskelija saa perustiedot ja valmiudet kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• saa mitattavan perustietotason käsiteltävien ilmailun teorian osa-alueista
• kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

• ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
• lentosuunnistus
• lentotoimintamenetelmät
• lentokonerakenteet-, moottorit, mittarit
• radioliikenne, radiotekniikka ja radiomääräykset
• simulaatioharjoitukset

Kurssin arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset kokeet ja harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.

IL3. Ilmailun syventävä kurssi 1

Opiskelija saa tietoja ja valmiuksia kurssilla käsiteltävistä lentämisen teorian osa-alueista.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle
• kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia
• kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

• johdanto mittarilentoon
• johdanto radiosuunnistusmenetelmiin
• johdanto lähestymismenetelmiin
• johdanto englantiin ilmailukielenä
• simulaatioharjoitukset

Kurssin arviointi:

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.

 

IL4. Ilmailun syventävä kurssi 2

Opiskelija saa lentämiseen ja lennonvarmistusalaan liittyvien harjoitusten ja teoreettisen tiedon kautta ammatillisen koulutukseen sekä ammattiin liittyviä syventäviä tietoja ja valmiuksia.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijalle

 • kehittyy ilmailun jatko-opinnoissa ja ammatissa tarvittavia valmiuksia
 • kykenee simulaatioharjoituksissa soveltamaan saatua tietoa

Keskeiset sisällöt:

 • johdanto sotilaslentämisen menetelmiin
 • johdanto liikennelentämisen menetelmiin
 • simulaatioharjoitukset

Kurssin arviointi:

Numeroarviointi

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.

IL5. Ilmailun syventävä kurssi 3

Opiskelija saa perustietouden ilmailun ammateille asetetuista vaatimuksista, koulutusväylistä sekä työnkuvasta. Kurssi voi jakautua vierailuosioista johtuen useammalle lukuvuodelle.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää ja tunnistaa ilmailun ammatillisen ja koulutuksellisen kentän ja vaatimustason erityispiirteineen

Keskeiset sisällöt:

 • vierailut alan oppilaitoksiin
 • vierailut alan yrityksiin
 • tiedot koulutusväylistä eri ilmailun ammatteihin

Kurssin arviointi:

 • Hyväksytty (S) / hylätty

ILMAILUN SOVELTAVAT OMAKUSTANTEISET KURSSIT (IL 6-8)

 

IL6. Harrastelentäjän lupakirjan lento-osa 1

Opiskelija suorittaa vapaaehtoisena, omakustanteisena kurssina PPL, UPL tai LAPL harrastelentäjän lupakirjan lento-osan yhden kurssin laajuisena kokonaisuutena.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • täyttää harrastelentäjän lupakirjan edellyttämät lentokoulutusvaatimukset

Keskeiset sisällöt:

 • lentokoulutus
 • teorian kertaus, syventäminen
 • simulaatioharjoitukset

Kurssin arviointi:

 • Hyväksytty (S) / hylätty

 

IL7. Harrastelentäjän lupakirjan lento-osa 2

Opiskelija suorittaa vapaaehtoisena, omakustanteisena kurssina PPL, UPL tai LAPL harrastelentäjän lupakirjan lento-osaan liittyvät ilmailuhallinnon edellyttämät teoriakokeet sekä lisäteoriat kurssin laajuisena kokonaisuutena.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • täyttää harrastelentäjän lupakirjan edellyttämät teoreettiset lentokoulutusvaatimukset

Keskeiset sisällöt:

 • teorian kertaus, syventäminen sekä tarvittava lisäteoria
 • simulaatioharjoitukset
 • Ilmailuhallinnon edellyttämät teoriakokeet

Kurssin arviointi:

 • Hyväksytty (S) / hylätty

 

 

 

IL8. Harrastelentäjän tutustumiskurssin lento-osa

Opiskelija suorittaa vapaaehtoisena, omakustanteisena kurssina UPL tai LAPL harrastelentäjän tutustumiskurssin lento-osan yhden kurssin laajuisena kokonaisuutena.

Opiskelija voi halutessaan jatkaa lento-osaa lupakirjan edellyttämälle vaatimustasolle, jolloin kurssi yhteensä vastaa IL 6-7 kokonaisuutta

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • täyttää harrastelentäjän yksinlentovaiheeseen edellytetyt kriteerit

Keskeiset sisällöt:

 • lentokoulutus
 • teorian kertaus ja syventäminen
 • yksinlentovaihetta edellyttävät teoriakokeet

Kurssin arviointi:

 • Hyväksytty (S) / hylätty

 

 

IL9. Ilmailuenglanti

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on opiskelija

 • kehittyy käytännön suullisessa ja kirjallisessa kielitaidossa
 • vahvistaa englanninkielen opiskelun motiiviaan ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä
 • kehittyy ilmailun ammattisanastoon liittyvien ammatillisten perusvalmiuksien suhteen

Keskeiset sisällöt:

 • keskustelutilanteet
 • kuullun ymmärtäminen; kielen ääntämys eri kulttuureissa, vaativissa kuulemisolosuhteissa
 • johdanto ilmailuenglantiin

Kurssin arviointi:

Numeroarviointi

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.

IL10. Ilmailumatematiikka

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kykenee matematiikan avulla erilaisten suhteiden ja niissä olevien muuttujien hahmottamiseen
 • motivoituu harjoitusten kautta matematiikan opiskeluun ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä

Keskeiset sisällöt:

 • mittayksiköiden väliset suhteet ja muuntaminen
 • nopeuden, ajan, etäisyyden välisen suhteen hahmottaminen
 • nopeat laskutoimitukset päätöksentekoprosessin osana
 • trigonometristen funktioiden merkitys lentosuorituksissa

.

IL11. Ilmailufysiikka

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää fysiikan keskeisimmät käsitteet
 • hallitsee aerodynamiikan peruskäsitteitä
 • osaa peruskäsitteiden kautta tarkastella käytännön ongelmia
 • motivoituu fysiikan opintoihin

Keskeiset sisällöt:

 • Ilmakehään liittyvät fysiikan ilmiöt; ilmanpaine, ilman tiheys
 • massa ja paino käsitteinä
 • staattinen -, dynaaminen – ja kokonaispaine käsitteinä
 • virtaus fysiikan ilmiönä; laminaarinen, turbulenttinen, rajakerros
 • painovoima, nostovoima, vastus
 • vakavuus, stabiliteetti

Kurssin arviointi:

Numeroarviointi

Kurssiarvosanaan vaikuttavat harjoitustehtävät sekä aktiivinen osallistuminen.

IL12. Ilmailupsykologia

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää psykologiaan liittyvien perustietojen olennaisen merkityksen niin lentäjän kuin lennonjohtajankin työnkuvassa

Keskeiset sisällöt:

 • pelon ja stressin synnyttämät jännitystilat.
 • väsymystilat ja niiden vaikutus suorituksiin
 • jännitys- ja pelkotilat, paineensietokyky
 • sosiaalinen vuorovaikutus
 • ryhmä- ja tiimitoiminta
 • viestintä ja kommunikaatio
 • toimintakulttuuri
 • johtamisjärjestelmä
 • päätöksenteko
 • työolosuhteet

Kurssin arviointi:

Numeroarviointi

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.

IL13. Ilmailuhistoria

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kykenee hahmottamaan ilmailun toimintaympäristöä historian kautta; Da Vincistä ilmaliikenteen tulevaisuuden visioihin:

Keskeiset sisällöt:

 • lentokoneen kehitysvaiheet

 • lennonvarmistusalan kehitysvaiheet

 • ilmaliikenteen kehitysvaiheet kokonaisuutena

 • siviili- ja sotilasilmailun erot ja yhtäläisyydet

 • ilmaliikenteen tulevaisuus

Kurssin arviointi:

Numeroarviointi

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.

 

IL14. Ilmailumaantiede

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa maantieteeseen liittyviä ilmailulle keskeisiä peruskäsitteitä
 • tunnistaa eri kulttuurien ominaispiirteitä

Keskeiset sisällöt:

 • maan koordinaattijärjestelmä; suunnat, eranto
 • aikavyöhykkeet ja niiden määritys
 • Karttojen käyttö ja kartan tehtävät eri projektioineen
 • pituus- ja leveysasteet, pikku- ja isoympyrät
 • suursäätila ja sen ilmiöt
 • ilman kiertoliike suursäätilassa /vapaassa ilmakehässä
 • korkeapaineen ja matalapaineen mekanismit
 • matkailumaantieto
 • eri kulttuurien tuntemus

Kurssin arviointi:

Numeroarviointi

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset tehtävät, harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.

IL15. Ilmailuliikunta

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää fyysisen kunnon ja siihen liittyvien terveellisten elämäntapojen korostetun merkityksen ilmailun ammateissa
 • tietää terveelliseen elämään ja fyysiseen kuntoon vaikuttavat keskeiset tekijät
 • motivoituu omakohtaiseen liikuntaharrastukseen ja muihin terveellisiin elämäntapoihin

Keskeiset sisällöt:

 • liikuntaharjoitukset; joukkueurheilu sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjänä
 • näkökyky, kuulo, hapenottokyky, hengityselinten toimivuus, sydämen toiminta, verenpaine määräävinä terveystekijöinä
 • ravinnon erityismerkitys terveydelle ilmailun ammateissa (sydän, verisuonet, verensokeri)
 • lääkkeiden, alkoholin, tupakan ja muiden huumeiden välttämisen korostunut merkitys ilmailun ammateissa
 • kuntotestaukset
 • ilmailulinjan vapaaehtoisen/ kerhopohjaisen liikuntaharrastuksen koordinointi

Kurssin arviointi:

Numeroarviointi

Kurssiarvosanaan vaikuttavat tehtävät, fyysiset harjoitukset sekä aktiivinen osallistuminen.

IL16. Ilmailun viestintäkurssi

Yhden kurssin laajuinen kokonaisuus, joka voidaan jakaa kahden eri aineenopetuksen osuuksiin. Kurssit voivat toimia kiinteässä vuorovaikutuksessa tai tarpeen mukaan erillisinä toimintoina. Kurssien sisällöt ja tuotokset tukevat ilmailulinjaan liittyvän tiedotuksen ja markkinoinnin sekä julkaisutoiminnan toteutusta.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan

 • sosiaaliset vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmässä tapahtuvan työskentelyn ja yhteisten päämäärien kautta
 • kirjallisen ja suullisen ilmaisun kehittäminen keskeisenä ilmailun ammatillisena välineenä.
 • motivoituu äidinkielen opiskeluun ilmailualan koulutuksen erityiskriteerinä

Keskeiset sisällöt:

 • toimituksellisen, tiedotukseen ja markkinointiin liittyvän sisällön tuottaminen
 • tiedotukseen ja markkinointiin liittyvä graafinen suunnittelu

Kurssin arviointi:

 • Hyväksytty (S) / hylätty